Зробити стартовою   Додати в обране  Стрічка новин в форматі RSS

Навігація
   » Головна
   » Новини
   » Пошук
   » Користувачі
   » Гостьова книга
   » Козак-Інформ
   » СторінкиНС

Приймаються благодійні внески

на розвиток і підтримку "Нової Січі",

журналу "Музеї України".

Експедиції в зону АТО,

Музей плакату для прифронтової зони...

Гривні по Україні: картка Приватбанку

5168755514296934
Цікаві сайти

  


http://www.museum-ukraine.info/

*САЙТ КОЗАКІВ США*


http://nbnews.com.ua/

http://blog.i.ua/user/6451244/

http://www.ukr.net/

http://www.zarubezhom.com/

http://h.ua/

 

   

  ПошукЄУ
Locations of visitors to this page

https://surmasite.wordpress.com/
https://musplakat.wordpress.com/

CanadaUA-news

https://ukr.media/

Музей В.Тригуба

іНовини

Гарантоване здоровя людини
Субота, 12 Вересня 2015

Гарантоване здоров"я людини.

Чи може сучасна медицина забезпечити ці умови? Відповідь однозначна - Ні!

При глибокому вивченні цієї проблеми всі розу­мні люди погодяться з тим, що еску­ла­пія, тобто меди­цина: офіційна, традиційна, нетра­ди­ційна, на­род­на, всі знахарі і цілителі аб­со­­лю­тно ніякого відношення не мають до забезпечення гарантованого  здоров'я людини. Це просто не їх справа. Навпаки – всім їм потрібні хворі пацієнти.

Їхня справа – ремонт, «лі­кування», яку прийнято вважати, вже хворого тіла в якому виник біль. Зазвичай люди звертаються до ліка­ря тільки тоді, коли вже по­трібна медична допомо­га. Без больового симпто­му ніхто в лікарню не йде. А це часто початок кінця. На­магання ліка­рів якомога ра­ніше вия­ви­ти хво­робу при­веде тільки до необхідності придбання біль­шого об'єму ліків. Причини захворювань, лікар просте не знає, а роз­виток захворюван­ня лікар зупи­нити вже не може, бо він не знає дійсної при­чини захво­рювання і мето­ду усунення її. Ві­домий лікар-кар­діо­лог М.Амосов по­мер від хвороби серця. Як хірург-слюсар по ремо­нту серця він був найви­датнішим, а причини захво­рювання серця він не знав. Причина захво­рювання се­рця, як і причина алкоголі­зму, є звичай­ний сколіоз, що є абсо­лютно у всіх.

Зараз під наглядом ліка­рів-педіатрів ростуть дітки, у яких до одного року вже сформований сколіоз, фор­мується остеохондроз і кі­фоз. З таким станом хреб­та жодна людина не може бути здоро­вою і жити біль­ше ніж  0,1 частини свого життя. Всі при­речені бути хворими, лікува­тися, і, недолі­кував­шись, по­ми­­­рати. Так продовжується про­тя­­гом 4300 років, з часів Тро­ян­ської війни. Настав час все це змінити. Така нау­кова думка і практика вже є. В той час дочка бога-лікаря Еску­ла­па, богиня Па­нагія, (Пана­цея в римській транскрип­ції) була повиту­хою і у кожної народ­женої дитини, вона і такі як вона,  усували першо­при­чину всіх захворю­вань, піс­ля чого люди жили до 900 літ, ніколи не хворіли і не старіли. (Читайте Біблію). Вона своїми пальцями, з божою допомогою, випря­мляла скру­чені в клубок нерво­ві волокна в сіднично­му нер­вові новона­род­­же­но­го злі­ва на стегні, що є і зараз у кожного. З часом ці відо­­мості й така мето­дика були втрачені. Понят­тя і діяль­ність Панацеї бу­ли сплюн­дро­вані і підня­ті на сміх. (У всіх тлумач­них слов­никах світу з цього приводу записана дурни­ця, мовляв, що вона була «все­зці­лю­ючою», або, що це ліки від усіх хвороб, придумані алхіміками, але  цю дурницю по­вторюють всі). А в дійсно­сті поняття «пана­цея» озна­чає – усунен­ня першопри­чини всіх захво­рювань лю­дини. Коли немає причини, не настає наслідок. Зараз це вже знову можливе.

Ця страшна кулька– є програма «Хворіти і вмирати». За кожен день життя з нею людина втрачає 15 днів свого життя, за один рік – 15 років.  Розрекламований «Здо­ровий спосіб життя» ніякого відношення не має до забезпечення здоров'я. Інших причин захво­рю­вань не іс­нує. Цю кульку я наз­вав «Ка­псула адвоката Ру­каса». У теорії  ме­ди­цини всього Сві­ту відо­мос­тей про цю кульку і її страшне призна­чення не існує. Дані роз­ділу «етіоло­гія» по всіх захво­­рю­ваннях, причина їх виник­нення, не відповідають дійсності. На викладені в ньому чинники реагують тільки вже хворі орга­ни, здо­рові на них не реа­гують. Не існує спадкових хво­роб. Але є повторення захво­рювань, що є, або були у бать­ків за ра­хунок успад­кування дитиною форми тіла. Якщо у дитини усунути капсулу, повторення не відбу­­деться, захворювання не вини­кнуть. Відповідно і ліку­вальна діяльність зараз і надалі, без усунення причини захво­рю­вання, без понов­лен­ня жив­лен­ня, трофіки, орга­нів і ча­стин тіла,також бу­де не­пра­­вильною, неефек­тив­ною. Тео­рію і прак­тику ме­дицини по­тріб­но термі­ново змі­ню­ва­ти.

Че­рез «Капсулу адво­­ка­та Ру­ка­са» виникає остео­­хон­­дроз, ско­ліоз, кіфоз, ло­р­доз, плоско­стопість і інше. Остео­­­хондроз не лікуєть­ся, це неможливо. Це взагалі не хвороба, це стан хребта. Він зни­кає сам, як у верблюда гор­би до весни, після усунення капсули. Остеохо­ндроз – єдина при­­чина за­хворювань всіх внут­­ріш­­ніх органів, і виникає він не від порушення обміну речовин, як стверджують лікарі, а від не протікання части­ни спин­номоз­кової ріди­ни в кінцівку через капсулу.  «Надли­шок» цієї рідини ви­тікає на верхні шийні хребці (там виникає горбик) і випа­ро­вується в простір, а сухі фрак­ції ріди­­ни залишаються на хреб­цях і в дисках. Так утво­рюється остео­хондроз. За рахунок ущіль­нення дисків стається грижа дисків, хребці ущі­льню­ються між собою і за­тискають соматичну нерво­ву систему, що забезпечує функ­ціо­ну­вання і живлення всіх внутрішніх орга­нів. Ви­никають хвороби внут­ріш­ніх органів і всього тіла. Ліку­ван­ня захво­рювань без усу­нен­ня причини, без віднов­лення живлен­ня клі­тин, (по­новлен­ня трофіки) абсо­лют­но не­пра­виль­но. Практич­но це не­мож­ливо. Як можна під­живлювати рослини на ого­роді селітрою, без по­нов­лен­ня водопостачання? Таке «під­жив­лення» для ро­слин буде отрутою, а таке «ліку­вання» евта­назія. Най­страш­ніше, що відбу­ваєть­ся внаслі­­док пору­шен­ня жи­влен­­ня клітин, це те, що на­віть голодуюча клітина пови­н­на ділитися. А в неї немає потріб­ної сили, і при ділен­ні народ­жується мутант, урод,який є новою фор­мою життя, що паразитує в ті­лі. На деревах їх називають кап, омела, чага а в тілі лю­дини – рак. Рак немож­ливо виліку­вати, його можна тіль­ки ви­да­лити, якщо встигну­ти, але повторення його ви­ник­нення знов можли­ве, бо не усу­вається причина. Рак кра­ще попере­дити усунен­ням при­чини його виник­нення не менш як за 10–20 років. Рак ще виникає від побиття лю­ди­ни в живіт, причому, ра­ко­­вих. утво­рень зразу з'явля­єть­ся багато, і людина вмирає на про­тязі трьох - шести місяців. Рак молочних залоз у жінок ви­никає від сколіозу і кіфозу. Цей стан хребта порушує живлення клітин грудей, то­му виникає мастопатія і рак. Уникнути цього можна тіль­ки після проходження мето­ду панацея. Через годину, без дотику до спини, зни­кають сколіоз, кіфоз, від­новиться жив­лен­ня клітин грудей. Пізніше зникне ос­теохондроз. У всіх дівча­ток у період росту, відбу­ваєть­­ся дистрофія пра­во­го яєч­ника, у хлопчиків правої по­ло­ви­ни передміху­ро­вої за­лози, у всіх одного шлуно­чка серця. Після досягнення пов­но­ліття на місці дистро­фії поч­неть­ся атро­фія, запа­лення і вида­­лення цих орга­нів. Є мето­­дика понов­лення живлен­ня цих органів. Зни­кають проста­тит і аднексит, вони не ліку­ються.

Операції по видаленню органів і частин тіла – це розпис медицини в некомпетентності в попередженні і не­здібності ефективно ліку­­ва­ти хворі органи і частини тіла людини.

Найкраще усувати капсу­лу в день народження, або до півроку дитини. Усувати капсулу можуть тільки ті лю­ди, які володіють методикою богині Панацеї.

Я прийшов в цей світ, щоб змінити його. Пропо­ную ско­рис­та­­­тися цією ме­тодикою. Вико­­нується вона один раз у житті протягом години. Після чого не ви­ник­нуть або зни­кають на­завжди болі в спині, зник­нуть захво­рювання внутрі­шніх орга­нів, якщо не на­стали необоротні про­цеси, зникне гайморит, хропін­­ня, причина грипу і ГРЗ, не буде карієсу і пародонто­зу, усуваєть­ся при­чи­на го­лов­ного болю і не виникне пух­ли­на в голові. До 32 ро­ків надається гарантія, а пі­сля шанс. Трива­лість життя не має значення, якщо тіло без­по­мічне і за ним потріб­ний догляд іншої особи. В Італії, Японіі це масове явище. Будьте розум­ними, не чекайте своїх захво­рю­вань,вони обов'яз­ково бу­дуть, або настане миттє­ва смерть, як це часто стається у чоловіків. Вони не хворіють, вони прос­то мруть. Демогра­фічний стан в Україні жахливий, чоло­ві­ків мало. Особли­во звер­­таюся до бать­ків: попе­ре­дьте виник­нен­ня захво­­рю­вань у ваших дітей, бо коли захворіють ваші діти, ваше серце буде розриватися на шматки. Памятайте, є дві форми покарання: позбавлен­ня волі і вилучення грошей. При захворюванні це стається одночасно. Не буде ні свободи, ні грошей. Будьте гарантова­но здорові й живіть сотні літ в радості! Розкажіть про цей метод рідним, близьким і підлеглим, щоб не було на вашій совісті їх страждань і ранньої смерті.

Читайте сайт:rukas.at.uaтел.: 0501440365,Полтава. Академік Української академії наук Академік РНАН Григорій Іванович Рукас. Свідоцтво ПА №4978від 20.11.2001р. Патент  100273 від 10.08.2015р.


Автор:
Прочитали: 60 раз

Надрукувати Надрукувати    Переслати Переслати    В закладки В закладки

Новини по темі:
 • Книга досягнень людини
 • 16-у Доповідь про ситуацію із правами людини в Україні
 • підтримати резолюцію Генеральної асамблеї ООН про порушення прав людини в Криму
 • ЗУСТРІЧ З ПИТАНЬ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
 • Президент СКУ зустрівся з Комісаром з прав людини Ради Європи
 • «Честь професії – 2013» оголошує про відкриття спеціальної номінації Програми розвитку ООН– «Кращий матеріал про захист прав людини в Україні»
 • На захист української освіти, людини і нації
 • ООН оприлюднила 145 рекомендацій щодо проблем з правами людини в Україні. Що далі?
 • Конкурс для журналістів: “Як УПО може вплинути на ситуацію з правами людини в Україні”
 • Представництво Програми розвитку ООН в Україні запрошує журналістів на тренінг з проблематики дотримання прав людини
 • Група крові і характер людини
 • Європейський суд з прав людини (прес-реліз)
 • Мова як чинник формування людини і нації
 • Мова спілкування може змінювати особистість людини
 • Зброя — ознака вільної людини?
 • Принцип фрактальної цілісності людини світу в філософських, релігійних та наукових підходах.

  Читайте також:
 • В.Пилат: Бойове мистецтво українців — унікальне
 • Музей плакату презентує: Юрій Нерослік
 • Гривну продають в США. Мінкульт мовчить
 • REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BATURYN IN 2017
 • Боси антикварної мафії США, Мінкульт, МЗС, СБУ…
 • Оголена Маланка і Трамп в образі лева?
 • Карикатурист Жора Ключник продовжує посміхати
 • Чого очікувати людству у найближчі роки?
 • Говори красиво: 10 українських слів, якими ви здивуєте своїх друзів
 • Прогнози: через 100 років...
  Повернутися назад

 • Міжнародний козацький журнал

  Міжнародний Козацький журнал "Нова Січ"

  Редакція: Запоріжжя-Київ

  Україна - це Європа!

   

   e-mail: novasich@ukr.net

  Головний редактор - полковник козацтва

  Віктор Тригуб

  Шеф-редактор - Володимир Іванченко (Запоріжжя)

  Біоенергетики - генерали козацтва Валерій Пильник, Юрій Курилех

  Юридичний супровід - 

  Іван Макар

  Представник у США -  Американське козацтво

  Представництва:

  Кропивницький - Анатолій Авдєєв, Харків - Юрій Нерослік, Закарпаття - Вадим Логвінов

  Голова Ради - Констянтин Стасюк   


  Партнери: Музей плакату України, ГО "Гуманітарна ліга"

  http://www.museum-ukraine.info/

      

  Опитування
  За кого голосувати?
  За владу
  За опозицію
  Не піду
  Маленька партія снайперів  Всього голосів: 2990
  Результати опитування  Лічильники


  світ

  http://narodna.pravda.com.ua/

  На початок сторінки

  Разробка сайту: Ростислав Саєнко, 2005 р., Система: SmallNuke ©
  Генерація сторінки: 1.366 с. Всього 8 запитів до бази.

  Админ.панель